Behandling af personoplysninger i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser

  • Opdateret 27. april 2022

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Erhvervsstyrelsen
Langeline Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: webmaster@erst.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@em.dk
På telefon: 33 92 33 50
Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at kontakte dig på mail i forbindelse med en evt. spørgeskemaundersøgelse, der følger op på Kodeks for god betalingsskik og betalingskulturen i Danmark. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 
 

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med besvarelse af brugerundersøgelsen/spørgeskemaet. 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

  • Databehandlere 
  • Erhvervsministeriet 

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Herudover kan oplysningerne videregives til Erhvervsministeriet. 

Når du har svaret på et spørgeskema, så slettes de svar, som du måtte have afgivet, der indeholder personoplysninger senest 6 måneder efter, at du har deltaget i undersøgelsen. Hvis du har afgivet kontaktoplysninger for at deltage i brugertest eller andet, så vil disse slettes efter, at vi har taget kontakt til dig. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 
Træk dit samtykke tilbage her
 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.    
  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi frem-over kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.