Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger m.v. i forbindelse med tilslutning til Kodeks for God Betalingsskik

  • Opdateret 26. april 2022

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
CVR-nr.: 10150817 
Telefon: 3529 1000 
Mail: webmaster@erst.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

  • På e-mail: dpo@em.dk
  • På telefon: 33 92 33 50 
  • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K 

Vi behandler oplysninger om dig samt oplysninger om virksomheden, der er tilsluttet kodeks for betaling. Dette gør vi med henblik på, at virksomhedens tilslutning bliver registreret. Virksomhedens navn vil samtidig blive offentliggjort på hjemmesiden i forbindelse med virksomhedens tilslutning.   

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, som indebærer, at den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Vi behandler almindelige personoplysninger om dig; navn, e-mail, telefonnummer og virksomhedstilknytning. 

Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, er oplysninger om din virksomhed også oplysninger om dig. Vi behandler følgende oplysninger om din virksomhed:  

  • Virksomhedsnavn og cvr-nummer.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

  • Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. 

Oplysningerne er afgivet af dig selv i forbindelse med tilslutningen til betalingskodekset.  

Såfremt der sker ændringer i oplysningerne, der er afgivet, bedes du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Træk dit samtykke tilbage her

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Vi behandler din anmodning om tilbagetrækning hurtigst muligt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.     

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som Erhvervsstyrelsen behandler om dig, her.   

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.